PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W STRZYŻOWICACH
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE IM. MISIA USZATKA

 1. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA PROCEDURY


  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232).

 

II. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Zadania dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

 1. Wykonywanie czynności przygotowawczych do prac Komisji Rekrutacyjnej:

  1.1. Wywieszenie ogłoszenia o terminach rekrutacji,

  1.2. Zamieszczenie informacji na stronie internetowej Przedszkola,

  1.3. Wydawanie i przyjmowanie Wniosków o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Strzyżowicach oraz Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Strzyżowicach.

  1.4. Sprawdzenie wszystkich dokumentów pod względem formalnym i rzeczowym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na:

   • datę urodzenia dziecka,

   • miejsce zamieszkania dziecka,

   • czas pobytu dziecka w przedszkolu,

   • wymogi dotyczące pobytu dziecka w przedszkolu,

   • pracę rodziców,

          1.5. Przygotowanie na posiedzenie Komisji wykazu zgłoszonych dzieci z podziałem na grupy wiekowe.

          1.6. Powołanie członków Społecznej Komisji Rekrutacyjnej w składzie:

   • dyrektor /wicedyrektor Zespołu

   • dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej,

   • jednego przedstawiciela Rady Rodziców.

          2. Uczestniczenie w pracach Komisji Rekrutacyjnej.

          3. Wywieszenie list dzieci przyjętych do przedszkola, ustalonych na posiedzeniu Komisji oraz innych 

              informacji dotyczących rekrutacji w ciągu dwóch dni po posiedzeniu Komisji.

Zadania przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej

 1. Powiadomienie członków Komisji o terminie posiedzenia.

 2. Prowadzenie prac Komisji z uwzględnieniem następujących czynności:

  Zapoznanie członków Komisji z Procedurą;

  Zapoznanie z wykazem zgłoszeń do przedszkola;

  Kierowanie rozpatrywaniem zgłoszeń do przedszkola na podstawie kompletu dokumentów

  Czuwanie nad merytoryczną stroną prawidłowości sporządzenia dokumentacji przez Komisję, a w tym:

  1. składanie podpisów przez członków Komisji,

  2. protokołowanie posiedzenia w czasie jego trwania,

  3. sporządzenie list dzieci.

Zadania Komisji Rekrutacyjnej

 1. Zapoznanie się z Procedurą.

 2. Wybranie spośród członków komisji osoby protokołującej.

 3. Zapoznanie z wykazem miejsc organizacyjnych w przedszkolu

 4. Zapoznanie z wykazem zgłoszeń do przedszkola.

 5. Rozpatrywanie przez komisję zgłoszeń do przedszkola na podstawie kompletu dokumentów.

 6. Składanie podpisów pod Decyzją Komisji Rekrutacyjnej.

 7. Sporządzanie protokołu z posiedzenia, do którego załącza:

  1. listę dzieci przyjętych do poszczególnych oddziałów (wg oddziałów z zaznaczeniem rocznika),

  2. listy dzieci nieprzyjętych do poszczególnych oddziałów z uzasadnieniem przy poszczególnych dzieciach. Lista dzieci nieprzyjętych jest „listą rezerwową”. Dzieci z tej listy są przyjmowane w pierwszej kolejności, jeżeli w ciągu roku szkolnego zmniejszy się liczba dzieci w grupach,

  3. wykaz wolnych miejsc w poszczególnych grupach wiekowych,

  4. składanie podpisów pod protokołem komisji,

III. TRYB POSTĘPOWANIA

 1. Przebieg rekrutacji dzieci do przedszkola obejmuje:

  1.1. Określenie liczby miejsc organizacyjnych w przedszkolu,

  1.2 Ogłoszenie o rekrutacji dzieci do przedszkola,

  1.3 Przyjmowanie Wniosków o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Strzyżowicach, oraz Deklaracji kontynuowania wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych ZSP Nr 1 w Strzyżowicach.

  1.4 Powołanie Komisji Rekrutacyjnej,

  1.5. Ustalenie terminu i miejsca posiedzenia Komisji,

  1.6. Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej,

  1.7. Ogłoszenie wyników rekrutacji dzieci do przedszkola na tablicy informacyjnej.

 2. Postępowanie Komisji Rekrutacyjnej jest jawne.

 3. Przedszkole prowadzi rekrutację opartą o zasadę powszechnej dostępności.

Zasady postępowania rekrutacyjnego

 1. Do  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Strzyżowicach-Przedszkola Publicznego im. Misia Uszatka, prowadzonego przez Gminę Psary, przyjmowane są dzieci w wieku od 3-5 lat zamieszkałe na terenie gminy.

 2. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 5 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat.

 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

 4. Dziecko w wieku 5 lat jest zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

 5. Liczba oddziałów określona w dokumencie „Organizacja przedszkola” jest liczbą maksymalną i w przypadku zgłoszenia do przedszkola mniejszej liczby dzieci ulega odpowiedniemu zmniejszeniu.

 6. Uzasadnione szczególnymi sytuacjami przyjęcia dzieci spoza Gminy Psary mogą mieć miejsce tylko po zaspokojeniu potrzeb mieszkańców gminy i nie mogą wpłynąć na liczbę oddziałów w przedszkolu .

 7. Podstawowa rekrutacja dzieci do przedszkola na terenie odbywa się raz w roku.

 8. Rodzice składają Wniosek o przyjęcie dziecka w okresie od 15 marca do 15 kwietnia każdego roku.

 9. Posiedzenie Komisji odbywa się do 25 kwietnia każdego roku.  Ogłoszenie wyników odbywa się do 28 kwietnia.

 10. O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje Komisja Rekrutacyjna na podstawie liczby miejsc organizacyjnych. Komisja uwzględnia zasady określone w Statucie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Strzyżowicach przyjmując dzieci - w miarę istniejących miejsc.

Zasady pierwszeństwa przyjmowania dzieci do przedszkola

 1. Dzieci pięcioletnie,

 2. Dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci, matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy albo niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów, a także dzieci z rodzin zastępczych,

 3. Dzieci dotychczas uczęszczające do przedszkola w latach poprzednich,

 4. Dzieci obojga rodziców pracujących.

 5. Dyrektor w odniesieniu do dzieci z niedyspozycjami psychoruchowymi może przyjąć dodatkowe, uszczegółowione kryteria rekrutacji, o ile one nie są sprzeczne z niniejszym regulaminem.

 6. Dyrektor lub komisja mają prawo przyjąć do przedszkola dzieci warunkowo, po wyrażeniu zgody przez rodziców, na okres jednego lub dwóch lat, jeżeli stanowić one będą uzupełnienie do niepełnej grupy.

 7. Od decyzji Komisji rodzicom przysługuje prawo odwołania do organu prowadzącego przedszkole w terminie 7 dni.

IV. KONTROLA PROCEDURY
Ewaluacja rozwiązań proceduralnych. Po roku funkcjonowania procedury dokonujemy oceny jej skuteczności:

 1. do 15 lutego nauczyciele i przedstawiciele Rady Rodziców przedstawiają na piśmie uwagi do dyrektora przedszkola w sprawie ewentualnych zmian w procedurze i swoje propozycje zmian;

 2. na końcowym posiedzeniu rady pedagogicznej (do końca czerwca danego roku ) – rada opracowuje zmiany i wprowadza je do procedury.