PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIORU DZIECI Z ZESPOLE SZKOLNO- PRZEDSZKOLNYM NR 1 W STRZYŻOWICAH- PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W STRZYŻOWICACH

Cel procedury: Określenie szczegółowych obowiązków rodziców i nauczycieli podczas przyprowadzania do przedszkola i odbierania z przedszkola dzieci przez rodziców (opiekunów  prawnych) lub upoważnioną przez nich osobę, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo. 

Uczestnicy postępowania- zakres odpowiedzialności

1. Rodzice (opiekunowie prawni): są zobowiązani osobiście powierzyć dziecko nauczycielowi, co oznacza, że muszą wprowadzić dziecko do sali zabaw. Rodzice bądź inne osoby dorosłe przez nich upoważnione odbierają dziecko z przedszkola bezpośrednio od nauczyciela. 

2. Nauczyciel: bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali do momentu odebrania go przez rodziców.

3. Personel przedszkola: ponosi współodpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka od momentu jego wejścia do sali do momentu odebrania go przez rodziców; ponosi odpowiedzialność za odbieranie i odprowadzanie dzieci dojeżdżających autobusem gminnym tzw. szkolnym.

Tryb dokonywania zmian w procedurze:

1. Wszelkich zmian w opracowanej procedurze może dokonać z własnej inicjatywny lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor placówki. Wnioskodawcą zmian może być również rada rodziców.

Opis procedury:

I Przyprowadzanie dzieci

1. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola odpowiadają rodzice/ opiekunowie prawni.

2. Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi, co oznacza, że są zobowiązani wprowadzić dziecko do sali.

3. Nauczyciel bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu wejścia do sali.

4. Rodzice/ opiekunowie, którzy zdecydują , że ich dziecko będzie samodzielnie wchodziło do sali, biorą na siebie pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo  swojego dziecka w czasie przechodzenia z szatni do sali.

5. Nauczycielka przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców/ opiekunów na terenie przedszkola,przed wejściem do budynku, w szatni lub przed zamkniętymi drzwiami sali zajęć.

6. Rodzice/ opiekunowie mają obowiązek przyprowadzić do przedszkola dziecko zdrowe. Wszelkie dolegliwości dziecka są zobowiązani zgłaszać nauczycielowi i udzielać wyczerpujących informacji na ten temat.

7. Nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka, jeśli jego stan sugeruje, że nie jest ono zdrowe.

8. Nauczyciel ma prawo dokonać pomiaru temperatury dziecka, jeśli z jego obserwacji wynika, że może ono być chore. Jeśli temperatura dziecka wskazuje na stan podgorączkowy lub chorobowy, nauczyciel odmawia przyjęcia dziecka do grupy. Dziecko należy przyprowadzić do przedszkola do godziny 8.00 lub w dowolnym czasie, po uprzednim poinformowaniu przedszkola o późniejszym przybycia dziecka.

 

II Odbieranie dzieci

1. Odbiór dziecka z przedszkola jest możliwy wyłącznie przez rodziców bądź inne osoby dorosłe przez nich upoważnione.

2. Wydanie dziecka innym osobom niż rodzice/ opiekunowie prawni możne nastąpić tylko w przypadku pisemnego upoważnienia do odbioru dziecka, podpisanego przez rodziców/ opiekunów prawnych.

3. W oddziale porannego zbierania się i popołudniowego rozchodzenia się dzieci muszą znajdować się listy zbiorcze osób upoważnionych do odbioru dzieci z każdej grupy wiekowej.

4. Nauczyciel w razie najmniejszych wątpliwości ma obowiązek sprawdzić zgodność danych osoby odbierającej dziecko z przedszkola z dokumentem tożsamości.

5. Jeśli okaże się, że  dane nie są zgodne, nauczyciel powiadamia rodziców/ opiekunów prawnych i dyrektora placówki oraz nie wydaje dziecka do wyjaśniania sprawy.

6. Gdy dziecko jest odbierane z ogrodu przedszkolnego, wymaga się od rodziców/ opiekunów prawnych, aby podeszli razem z nim do nauczyciela i zgłosili odebranie.

7. Dopuszcza się możliwość wydania dziecka innej osobie niż wymienione w karcie zgłoszenia, jednak wyłącznie po uprzednim przekazaniu takiej informacji przez rodziców/ opiekunów prawnych bezpośrednio nauczycielowi w formie ustnej lub pisemnej.

8. Przedszkole nie wydaje dziecka na prośbę rodzica/ opiekuna prawnego zgłaszaną telefonicznie. W wyjątkowych sytuacjach informacja telefoniczna poparta być musi pytaniami ze strony przedszkola o numer dowodu osobistego rozmówcy, datę urodzenia dziecka, pesel, adres zamieszkania.

9. Przedszkole nie wydaje dziecka osobom niepełnoletnim, poza upoważnionym przez rodziców rodzeństwem, zgodnie z art. 43 Ustawy Prawo o ruchu drogowym- zezwala on dzieciom do lat siedmiu korzystać z drogi pod opieką osoby która ma co najmniej dziesięć lat.

10. Odbieranie dzieci przez osoby niepełnoletnie może odbywać się w szczególnie uzasadnionych przypadkach na wyraźne, pisemne oświadczenie woli rodziców lub opiekunów prawnych.

11. Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za osobę niepełnoletnią odbierającą dziecko, jak i za odebrane przez nią dziecko.

12. Rodzice ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.

13. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z nich musi być poświadczone orzeczeniem sądowym.

14. Obowiązkiem nauczycieli lub osoby pełniącej dyżur w szatni jest upewnienie się, czy dziecko jest odbierane przez osobę wskazaną w upoważnieniu. 

15. Osoby wymienione w upoważnieniu są zobowiązane do osobistego odebrania dziecka od nauczyciela opiekującego się daną grupą lub nauczyciela sprawującego w zastępstwie opiekę nad dziećmi.

16. W przypadku odbierania dziecka z ogrodu przedszkolnego osoby odbierające dziecko są zobowiązane do osobistego poinformowania nauczycielki o zamiarze odebrania dziecka.

17. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna mieć przy sobie dowód osobisty i na żądanie nauczycielki lub osoby pełniącej dyżur w szatni okazać go. 

18. Rodzice/ opiekunowie po odebraniu dziecka są zobowiązani opuścić plac zabaw.

19. W przypadku pozostania rodzica/ opiekuna prawnego na placu przedszkolnym po odebraniu dziecka (np. rozmowa rodzica z nauczycielem) nauczyciel nie odpowiada już za bezpieczeństwo dziecka.

20. Rodzice/ opiekunowie są zobowiązani przekazać aktualne numery telefonów.

21. Za właściwe przestrzeganie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci są odpowiedzialni rodzice i nauczyciel. 

22. Nauczyciele sprawują opiekę nad dzieckiem od chwili przejęcia go od osoby przyprowadzającej aż do monumentu przekazania dziecka rodzicom lub upoważnionej osobie.

23. Na pierwszym zebraniu organizacyjnym rodzice są informowani o zasadach przyprowadzania i odbierania dzieci.

 

III Postępowanie w sytuacji nieodebrania dziecka z przedszkola lub zgłoszenia się po dziecko osoby niemogącej sprawować opieki

1. Dzieci powinny być odbieranie z przedszkola najpóźniej do godziny 17.00. 

2. W przypadku braku możliwości odebrania dziecka z przedszkola (w godzinach pracy przedszkola- sytuacje losowe) rodzice lub opiekunowie są zobowiązanie do telefonicznego poinformowania o zaistniałej sytuacji oraz do uzgodnienia innego sposobu odebrania dziecka.

3. Gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływanie czasu pracy przedszkola, nauczyciel jest  zobowiązany telefonicznie powiadomić rodziców lub osoby upoważnione od odbioru o zaistniałej sytuacji. 

4. Jeśli pod wskazanymi przez rodziców numerami telefonów nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców lub osób upoważnionych do odbioru dziecka, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przez pół godziny. Po upływie tego czasu nauczycielka powiadamia dyrektora, który podejmuje decyzję o:

a) powiadomieniu policji w celu podjęcia dalszych działań przewidzianych prawem, łącznie z umieszczeniem dziecka w pogotowiu opiekuńczym,

b) odprowadzeniu dziecka do domu, jeśli rodzice/ opiekunowie prawni lub inne osoby upoważnione do odbioru dziecka są w domu i z obserwacji wynika, że mogą sprawować opiekę nad dzieckiem (np. nie są pod wpływem alkoholu, środków odurzających itp..

5. Z przebiegu zaistniałej sytuacji należy sporządzić protokół zdarzenia, podpisany przez świadków, który zostaje przekazany do wiadomości dyrektora i rady pedagogicznej. Całe zdarzenie powinno się odbywać pod nadzorem policji. dalsze czynności związane z umieszczeniem dziecka w pogotowiu opiekuńczym podejmuje policja.

 

IV

 Postępowanie w przypadku, gdy wychowawca podejrzewa, że dziecka z przedszkola odbiera rodzic (opiekun prawny) będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

1. Nauczycielka stanowczo odmawia wydania dziecka z przedszkola, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko wskazuje na spożycie alkoholu lub gdy osoba ta zachowuje się agresywnie i nie jest w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa. Nauczyciel wzywa wówczas drugiego rodzica lub inną upoważnioną do odbioru dziecka osobę.

2. Nauczycielka powiadamia dyrektora, który wydaje jej dyspozycje, mające na celu odizolowanie dziecka od rodzica/ opiekuna znajdującego się pod wpływem alkoholu.

3. jeśli rodzice/ opiekunowie odmówią odebrania dziecka z przedszkola lub gdy nieobecność rodziców się przedłuża, dyrektor placówki może po konsultacji z najbliższą jednostką policji podjąć decyzję o dalszych krokach.

4. Po rozpoznaniu przez policję sytuacji domowej dziecka (sprawdzeniu , czy rodzice przebywają w domu) dyrektor może:

a) podjąć decyzję, że wychowawca ma odprowadzić dziecko do domu (jeżeli są rodzice, to dziecko pozostaje pod opieką rodziców)

b) gdy nie ma rodziców w domu, wspólnie z policją podjąć decyzję o dalszym postępowaniu w danej sytuacji (np. zabraniu dziecka do pogotowania opiekuńczego)

5. nauczyciel sporządza notatkę służbową z zaistniałego zdarzenia po zakończeniu działań.

6. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których rodzic/ opiekun prawny odbierający dziecko z przedszkola znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków, to wychowawca może rozpoznać sytuację domową i rodzinną dziecka i jeśli zachodzi taka konieczność, powiadomić o tym policję w celu dalszego zbadania sytuacji domowej i rodzinnej dziecka, a następnie zawiadomić sąd rodzinny. 

7 Po zdarzeniu dyrektor przedszkola przeprowadza rozmowę z rodzicami w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania zasad określonych w niniejszych procedurach.

8. W przypadku gdy sytuacji zgłaszania się po dziecko rodzica/ opiekuna w stanie nietrzeźwości powtórzy się, dyrektor powiadamia pisemnie policję, terenowy ośrodek pomocy społecznej i wydział rodzinny sądu rejonowego.

 

V postępowanie w przypadku odbierania dziecka z przedszkola przez rodziców rozwiedzionych lub żyjących w separacji

1. Nauczyciel wydaje dziecko każdemu rodzicowi, jeśli zachowali prawa rodzicielskie, o ile postanowienie sądu nie stanowi inaczej.

2. Jeśli do przedszkola zostanie dostarczone postanowienie sądu o sposobie sprawowania przez rodziców opieki nad dzieckiem , nauczyciel postępuje zgodnie z tym postanowieniem.

3. O każdej próbie odebrania dziecka przez rodzica/ opiekuna nieuprawnionego do odbioru nauczyciel powiadamia dyrektora przedszkola i rodzica/ opiekuna sprawującego opiekę nad dzieckiem.

4. O każdej kryzysowej, np., kłótnie rodziców, wyrywanie sobie dziecka itp. , nauczyciel lub dyrektor powiadamia policję. 

 

PROCEDURA KONTAKTÓW Z RODZICAMI/ OPIEKUNAMI PRAWNYMI W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W STRZYŻOWICACH

1. Niniejsza procedura ma na celu ułatwienie wzajemnych kontaktów nauczycieli z rodzicami/ opiekunami oraz uwzględnienia ich w działalności wychowawczej przedszkola zawartej w przedszkolnym programie wychowawczym.

2. Kontakty rodziców/ opiekunów z nauczycielami przebiegają według ustalonego i podanego na początku roku szkolnego harmonogramu, uwzględniającego: zebrania z rodzicami, dni otwarte w przedszkolu.

3. Rodzice/ opiekunowie mają możliwość kontaktów dodatkowych poza ustalonym harmonogramem w miarę potrzeb wynikających z aktualnych sytuacji, ale powinny one odbywać się po uprzednim ustaleniu z nauczycielem terminu i miejsca takiego spotkania.

4. Miejscem kontaktów nauczycieli z rodzicami może być jedynie przedszkole. Nauczyciele przeprowadzają rozmowy z rodzicami tylko w danym pomieszczeniu, a nie na korytarzu.

5. W sytuacjach uzasadnionych wychowawczo nauczyciel organizuje spotkanie indywidualne z rodzicami/ opiekunami w uzgodnionym miejscu i terminie, poza ustalonym harmonogramem.

6. Kontakty mogą mieć charakter osobisty, nauczyciele udzielają też telefonicznych informacji o dzieciach.

7. Obecność rodziców/ opiekunów  na zebraniach ogólnych potwierdzana jest ich podpisem na zbiorczej liście obecności dla danej grupy.

8. Nie dopuszcza się rozmów nauczycieli z rodzicami/ opiekunami i udzielania informacji o dziecku w czasie trwania zajęć.

9. Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące pracy przedszkola kierowane są przez rodziców/ opiekunów kolejno do:

- nauczyciela,

- dyrektora. 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z DZIECKIEM CHORYM OBOWIĄZUJĄCA W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W STRZYŻOWICACH

1. Rodzice/ opiekunowie prawni zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe.

2. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobie nie należy przyprowadzać do przedszkola. Dzieci np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi. Nauczyciel ma prawo poprosić rodzica o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do przedszkola.

3. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat choroby, np. alergie pokarmowe, schorzenia wziewne, choroby serca itp. Zgłoszenia wyłącznie w formie pisemnej z dołączonym zaświadczeniem lekarskim należy składać do nauczyciela grupy.

4. W przypadku choroby przewlekłej u dziecka na rodzicu spoczywa obowiązek przekazania nauczycielowi na piśmie szczegółowej i wyczerpującej informacji na temat choroby dziecka oraz wynikających z niej organicznej w funkcjonowaniu.

5. W razie sytuacji spowodowanej pogorszeniem się stanu zdrowia dziecka nauczyciel powiadamia Dyrektora przedszkola, rodziców dziecka lub w ostateczności pogotowie ratunkowe.

6. Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej dłuższą nieobecnością z powodu choroby w tym choroby zakaźnej rodzice  zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia i braku przeciwwskazań do uczęszczania do przedszkola.

7. jeżeli w trakcie pobytu dziecka w przedszkolu nauczyciel zauważy objawy wskazujące na stan chorobowy, że dziecko nie jest w stanie uczestniczyć w zajęciach, wymaga fachowej opieki lub naraża inne dzieci na zarażenia wówczas powiadamia rodziców, opiekunów prawnych o konieczności odebrania dziecka z przedszkola. 

8. Pracownicy przedszkola nie mogą podawać dzieciom żadnych leków i preparatów zdrowotnych. Na szczególną prośbę rodzica podpartą oświadczeniem pisemnym skierowaną do dyrektora i po konsultacji z nim dyrektor samodzielnie podejmuje ostateczną decyzje.

9. Osoba upoważniona przez dyrektora sprawuje opiekę nad przedszkolną apteczką wyposażając ją w podstawowe środki medyczne. 

10. procedura obowiązuje wszystkich pracowników przedszkola, rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

11. Z procedurą postępowania z dzieckiem chorym  zostaną zapoznanie rodzice podczas pierwszego zebrania w nowym roku szkolnym. Potwierdzenie stanowi lista obecności rodziców na zebraniu ogólnym.

 

SYSTEM ZAPEWNIANIA BEZPIECZEŃSTWA DZIECI W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W STRZYŻOWICACH 

Ranek- schodzenia się dzieci:

Dzieci przyprowadzane są przez rodziców do drzwi sali zbiorczej, w której przebywają pod opieką nauczyciela. Rodzice przekazują dzieci nauczycielowi (sala na parterze); w przypadku dzieci dochodzących na piętro- rodzice obserwują dziecko do momentu jego wejścia na salę.

Od godzinie 10.00 do 13.00 drzwi wejściowe do placówki są zamknięte na klucz. W tym czasie do placówki można wejść poprzez użycie dzwonka. 

W ciągu całego dnia furtka jest ryglowana. Zobowiązuje się do ryglowania furki: rodziców, dostawców po złożeniu towarów.

Odbiór z autobusu dzieci dojeżdżających:

Dzieci odbierane są z autobusu przez woźną oddziałową pełniącą dyżur , lub w przypadku jej nieobecności- przez wytypowaną osobę w ramach zastępstwa. Woźna doprowadza dzieci do szatni, gdzie nadzoruje oraz udziela im pomocy w przebieraniu się. Woźna doprowadza dzieci do sali zbiorczej i przekazuje nauczycielowi.

Bezpieczeństwo dzieci na sali zajęć:

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć i zabaw w sali ponosi nauczyciel. Nauczyciel jest zobowiązany do codziennego sprawdzania stanu technicznego sprzętów, zabawek oraz przedmiotów znajdujących się na sali.Jeżeli nauczyciel musi z ważnych powodów opuścić salę zajęć, zapewnia dzieciom opiekę ze strony asystenta. Nauczyciel nadzoruje wykonywane czynności podczas dokonywanych przez dzieci zabiegów higienicznych w łazience.

Nauczyciel obserwuje dzieci podczas ich zabaw oraz ingeruje w przypadku zauważonych niebezpiecznych zachowań. W przypadku złego samopoczucia dziecka, a także zaistniałych wypadków, nauczyciel powiadamia dyrektora placówki oraz telefonicznie rodzica. Nauczyciel właściwie planuje tok zajęć wychowawczo- dydaktycznych, a następnie czuwa nad ich bezpiecznym przebiegiem. Nauczyciel zapoznaje dzieci z zasadami bezpiecznej zabawy, nauki oraz zachowań wobec siebie i innych. Ostre narzędzia i przybory umieszcza się w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nauczyciel zapoznaje dzieci z zasadami bezpiecznego korzystania ze schodów oraz nadzoruje przemieszczanie się dzieci po schodach podczas: grupowego schodzenia i wchodzenia po schodach, schodzenia dziecka odbieranego przez rodzica. 

Przygotowania do spożywania posiłków, posiłki:

Dzieci są nadzorowane przez nauczyciela w trakcie:  wnoszenia posiłków przez personal pomocniczy: dzieci siedzą na dywanie podczas noszenia gorących potraw, napojów; spożywania posiłków; wynoszenia naczyń po posiłkach; przemieszczania się do innych sal.

Bezpieczeństwo dzieci podczas wycieczek.

Nauczyciel odpowiedzialny jest za organizację wyjść i wycieczek oraz- zgodnie z przyjętymi procedurami. Po powrocie z wycieczki dzieci są doprowadzane przez nauczyciela całą grupą do drzwi placówki, gdzie po sprawdzeniu przez niego listy obecności rodzice odbierają dzieci. W przypadku zaistniałych , nieoczekiwanych trudności w trakcie wyjść lub wycieczek nauczyciel dokonuje konsultacji z dyrektorem placówki.

 

Bezpieczeństwo dzieci podczas wyjść na podwórko, organizowanych na nim zabaw.

Nauczyciel zobowiązany jest do każdorazowego sprawdzenia stanu technicznego: sprzętów rekreacyjnych, zabawek oraz pojazdów mechanicznych znajdujących się na placu zabaw. Rodzice są zobowiązani do zapewnienia odpowiedniego ubioru i obuwia dziecka. W przypadku zauważonych uszkodzeń sprzętu, zabawek, nauczyciel zgłasza o nich konserwatorowi, który usuwa je z placu zabaw oraz zabiera do naprawy. Nauczyciele dzieci z grup młodszych zabezpieczają możliwość rozchodzenia się oczekujących na wyjście dzieci poprzez ustawienie ławeczek blokujących im dostęp do drzwi. Dzieci starsze grupują się po przebraniu przy zamkniętych na klucz drzwiach wejściowych. W przypadku obecności woźnej oddziałowej nauczyciel zabiera część dzieci na plac zabaw. Nauczyciel nadzoruje przebieg zabaw dzieci oraz ingeruje w przypadku zauważonych niebezpiecznych zachowań. 

Wyjście dziecka z placówki, odprowadzanie do autokaru:

Dzieci odbierane są z sali zajęć przez upoważnione oświadczeniami osoby dorosłe. Oświadczenia znajdują się w posiadaniu wychowawców grup. Przekazanie dziecka rodzicowi lub opiekunowi prawnemu następuje po zgłoszeniu przez tą osobę nazwiska dziecka nauczycielowi, za pomocą domofonu. Nauczyciel sprawdza podczas wyjścia dziecka: czy osoba odbierająca dziecka jest do tego upoważniona, czy dziecko porusza się do wyjścia w sposób bezpieczny. Jeżeli po dziecko zgłasza się osoba do tego nieupoważniona, nauczyciel informuje o tym fakcie dyrektora lub nawiązuje kontakt telefoniczny z rodzicem. Rodzic informuje wychowawcę o każdej zaistniałej sytuacji, w której dziecko może być odebrane przez inną, niż wymienione w oświadczeniu osobę. Nauczyciel legitymuje w tym przypadku osobę odbierającą dziecko, dla potwierdzenia jej tożsamości.

Odprowadzanie dzieci do autokaru:

 

Dzieci dojeżdżające do przedszkola zabierane są z poszczególnych sal do szatni przez woźne oddziałowe pełniące dyżur danego dnia lubm w przypadku nieobecności- przez wytypowaną osobę w ramach zastępstwa. W szatni woźne oddziałowe nadzorują i udzielają pomocy dzieciom podczas przebierania się.  Dzieci wychodzą do szatni pod opieką woźnych oddziałowych w kierunku bramy przedszkola, gdzie oczekują na przyjazd autokaru. Woźne oddziałowe czuwają nad bezpieczeństwem dzieci. Dzieci przekazane sa do autokaru przez woźne oddziałowe opiekunowi dzieci dowożonych.