KONCEPCJA  PRACY  PRZEDSZKOLA  PUBLICZNEGO IM. MISIA USZATKA W STRZYŻOWICACH na rok szkolny 2017/2018 oraz 2018/2019

 

Podstawa prawna:

1.      Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),

2.      Rozporządzenie Ministra edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168 poz. 1324),

 3.       Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Strzyżowicach.

 

Koncepcja pracy przedszkola została opracowana w oparciu o:

 

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. PRAWO  OŚWIATOWE (DZ. U. z 2017 r., poz. 59),

  

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. PRZEPISY WPROWADZAJĄCE USTAWĘ PRAWO OŚWIATOWE (Dz. U. z 2017 r., poz. 60),

  

3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Z 2016 r., poz. 1943 ze zmianami),

 

 4. Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. Z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze zmianami),

 

 5. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. Nr 100, poz. 908.),

 

 6. ROZPORZĄDZENIE MEN w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli – podpisane 17 marca 2017. (Dz. U. Z 2017 r., poz. 649),

 

 7. ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstaw programowych wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego (Dz. U. z  2017 r., poz. 356.);

 

 8. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r., Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017, poz. 1189);

 

 9. Inne akty wykonawcze

 

  

Dokumentacja wykorzystana do opracowania koncepcji:

 

  1.     Statut Przedszkola Publicznego im. Misia Uszatka w Strzyżowicach;

  2.     Wnioski zespołów przedmiotowych,

  3.     Wnioski zespołu wychowawczego,

  4.     Wnioski z nadzoru pedagogicznego dyrektora,

  5.     Wnioski i spostrzeżenia nauczycieli wychowanków i rodziców,

  6.     Wnioski z analizy ankiet przeprowadzonych wśród rodziców uczniów klas    pierwszych,

  7.     Wyniki ewaluacji wewnętrznej i ewaluacji zewnętrznej.

 

  

 

CELE  PLACÓWKI :

 

 

 

4.      Cele ogólne – perspektywiczno- strategiczne:

 

    

a)      promować pozytywny wizerunek przedszkola w środowisku lokalnym i kraju oraz poza granicami

  

 

 b)     rozwijać samodzielność wychowanków

 

 c)      podnosić jakość oferty edukacyjnej przedszkola

 

 

 

          2.  Cele etapowe  i operacyjne :

 

    

     a)    doskonalić efektywne metody pracy stymulującej z dzieckiem, ale także pracy kompensacyjnej z wychowankiem mającym trudności

 

b)   dobrze i na miarę indywidualnych możliwości uczniów przygotować  dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej

 

  

c.) włączać jak największą  liczbę rodziców w życie  przedszkola

 

  

MISJA   PLACÓWKI:

 

 

 

       Misją przedszkola jest :

 

  wyedukowanie młodego człowieka do:

 

·            poszanowania godności i praw każdego człowieka;

 

·            sprawiedliwego rozwiązywania problemów

 

 

przygotowania  wychowanków do:

 

  

·            zdobywania wiedzy i umiejętności pozwalających sprostać wyzwaniom  szkoły podstawowej

 

 

·            świadomego i odpowiedzialnego decydowania o sobie; o wyborze zabawek, zabaw, sposobów spędzania czasu wolnego

 

 

 

·            dbałości o prawidłowy rozwój fizyczny i zdrowie;

 

 

 

·            umiejętnego korzystania ze źródeł informacji;

 

 

·            wykorzystania w praktyce swoich zdolności i zainteresowań;

 

 

 

·            poczucia dumy z własnego miejsca zamieszkania;

 

 

 

·            uświadomienia, że kształcenie jest procesem trwającym przez całe życie, a rozpoczyna się już w przedszkolu

 

 

 

MODEL ABSOLWENTA NASZEGO PRZEDSZKOLA:

 

 

 

 ABSOLWENT  PRZEDSZKOLA :

  

 

·            ma poczucie własnej godności i wartości

 

 

·            wiedzę i umiejętności potrafi zastosować w praktyce

 

 

·            jest dobrze przygotowany do następnego etapu nauki

 

 

·            szanuje wielowiekowe dziedzictwo kulturowe

 

 

·            odróżnia dobro od zła w oparciu o uniwersalne wartości

 

 

·            stara się rozumieć innych i potrafi z nimi współpracować

 

 

·            stara się radzić sobie ze stresem

 

 

·            jest otwarty na innych, szczery i życzliwy

 

 

·            jest asertywny

 

 

·            jest kulturalny i odpowiedzialny

 

 

·            ma poczucie humoru

 

 

 

NAUCZYCIEL W PRZEDSZKOLU:

 

 

·             

·            wspomaga proces adaptacji wychowanków, zachęca ich do podejmowania aktywności

 

·            jest przewodnikiem małego człowieka wkraczającego w progi przedszkola

 

·            dba o wysoki poziom oferty edukacyjnej, stosuje innowacyjne metody pracy

 

·            indywidualizuje proces edukacyjny, dostosowując go do potrzeb dzieci

 

·            nieustannie doskonali swój warsztat pracy, umiejętności zawodowe i interpersonalne i dostosowuje je do potrzeb wychowanków 

 

 

·            wychowuje dziecko kreatywnie nastawione do otaczającego je świata, z bogatą wyobraźnią, otwarte na dokonujące się zmiany, zdolne do spontanicznego wyrażania własnych uczuć i myśli, wrażliwe na potrzeby innych

 

·            zapewnia wychowankom potrzebę bezpieczeństwa psychofizycznego oraz wpaja zasady współżycia społecznego

 

·            rozpoznaje talenty dziecka i stara się je wzmacniać i ukierunkowywać.

 

 

 

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLA:

 

 

 

Obszary działań

Działania obowiązkowe

Działania pożądane

1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej

i opiekuńczej

-         opracowanie systemu monitoringu osiągnięć wychowanka w celu zwiększenia efektów oddziaływania

-         utworzenie i stałe ewaluowanie kodeksu bezpiecznego przedszkolaka

-         wzmocnienie współpracy z rodzicami w celu optymalizacji opieki nad dziećmi

-         umożliwienie przedszkolakom wszechstronnego rozwoju poprzez dostosowanie programów nauczania do możliwości i potrzeb wychowanków (plany pracy kompensacyjnej i stymulującej);

-         stosowanie różnorodnych metod i form pracy oraz prowadzenie szerokiej gamy zajęć dodatkowych;

-          opracowanie systemu pozwalającego na zróżnicowanie wymagań, celów i indywidualizowanie pracy z dzieckiem  z jednej strony bardzo zdolnym, zaś z drugiej z słabym, w tym powołanie zespołu ds. pomocy dzieciom ze specjalnymi potrzebami

-         doskonalenie przepływu informacji  o wychowankach nauczycieli przedszkolnych nauczycielom szkolnym celem lepszej adaptacji dzieci w klasach początkowych

 

- stosowanie różnorodnych sposobów wspierania i motywowania wychowanków poprzez promowanie ich sukcesów

- propagowanie zdrowego stylu życia poprzez prowadzenie dodatkowych zajęć ruchowych;

- rozwijanie aktywności dzieci poprzez współpracę dziecka zdolnego z dzieckiem słabym (pomoc koleżeńska- elementy socjoterapii);

-wychwytywanie uzdolnień i talentów wychowanków i ich systematyczne rozwijanie

-  wspomaganie rozwoju dzieci z problemami edukacyjnymi i wychowawczymi

2. Procesy zachodzące w placówce

-  modyfikowanie koncepcji pracy przedszkola we współpracy z rodzicami w zależności od potrzeb zgłaszanych przez rodziców, nauczycieli, a także samych wychowanków;

- umiejętne korzystanie ze środków dydaktycznych i prowadzenie zajęć metodami aktywizującymi ucznia np. metodą projektu, metodą problemową

- wykorzystywanie w codziennej pracy dydaktycznej innowacji pedagogicznych i programów autorskich

- dostosowanie oferty zajęć dodatkowych do rzeczywistych potrzeb  wychowanków

- modyfikowanie działań wychowawczych zgodnie z potrzebami i wnioskami rodziców

3. Funkcjonowanie w środowisku lokalnym

- udoskonalenie procesu przepływu informacji :

przedszkole-rodzice (strona internetowa placówki, ale także Biuletyn Informacyjny, wydawany co kwartał, spotkania indywidualne)

- promocja przedszkola w środowisko lokalnym poprzez organizowanie uroczystości i imprez, włączanie się w uroczystości miejskie,

- promowanie przedszkola poprzez pisanie artykułów do prasy lokalnej, branżowej, np. Nauczycielka Przedszkola,

- pisanie artykułów naukowych w pracach zbiorowych i monografiach na temat szczególnych działań podejmowanych w placówce

- promowanie pozytywnego wizerunku przedszkola na konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych

- wzmocnienie  współpracy z PPPP w celu zwiększenia skuteczności wyrównywania szans edukacyjnych wychowanków

- zapraszanie do przedszkola przedstawicieli rożnych zawodów

- zaangażowanie jak największej liczby rodziców w organizację imprez grupowych i przedszkolnych ,

-  współpraca ze szkołami artystycznymi w celu rozwijania talentów ucznia;

- podejmowanie współpracy z instytucjami użyteczności publicznej, zwiedzanie ich;

- wzmocnienie rozwoju wychowanków poprzez współpracę przedszkola z fundacjami, stowarzyszeniami i wolontariatami;

- włączanie się w ogólnopolskie akcje skierowane do placówek oświatowych

- pozyskiwanie sponsorów na nowe inwestycje placówki

- organizacja konkursów dla przedszkolaków o zasięgu powiatowym i krajowym

-  wykorzystanie informacji o losach absolwentów przedszkola i współpraca z nimi

- udział w konkursach powiatowych i krajowych, galach tanecznych i przeglądach artystycznych

4. Zarządzanie placówką

- stworzenie warunków umożliwiających wychowankom zwiększenie umiejętności samodzielnego myślenia poprzez zwiększenie kompetencji zawodowych nauczycieli, w tym umiejętności opracowania i wdrażania innowacji pedagogicznych i programów autorskich;

- wdrożenie samokształcenia i samodoskonalenia, także z wykorzystaniem e-learningu;

-  przeszkolenie rady pedagogicznej z możliwości wykorzystania  nowoczesnych technologii edukacyjnych

- stworzenie odpowiedniego klimatu grupy i placówki zwiększającego motywację wychowanków podejmowania kreatywnej aktywności dydaktycznej

-  aranżowanie wnętrz tak, aby przestrzeń dydaktyczna inspirowała wychowanków do działania, pobudzała myślenie, wyciszała emocje, tworzyła niepowtarzalny klimat, utrwalała przeżycia dziecka;