Wesołe zabawy podczas DNIA PRZEDSZKOLAKA:

 

Oto Smok , próbujący złapać swój ogon...

 

Smakowity poczęstunek...

Kowbojskie życie, czyli...

ćwiczymy celność rzutu

Wio, koniku!

Zwiewny taniec z chustami...

Prezenty:)

Serdecznie witamy w zakładce grupy "Pracowite Pszczółki".   

 

"Pracowite Pszczółki" to grupa dzieci 5- letnich. Wychowawczynią grupy jest ciocia Ola, a pomaga jej ciocia Jola. W grupie pracuje również ciocia Karolina oraz ciocia Milena.

Program wiodący...

 W roku szkolnym 2017/ 2018 praca dydaktyczno- wychowawcza opiera się na programie wychowania przedszkolnego, zaproponowanym przed wydawnictwo Nowa Era - "Od zabawy do nauki Program wychowania przedszkolnego – dobre praktyki" .  Program jest zgodny z obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego.  

Program ten został opracowany z myślą o przygotowywaniu dzieci do szkoły, zaczynając od najmłodszej grupy przedszkolnej. W warstwie merytorycznej programu założono wszechstronny i harmonijny rozwój dziecka, dbając cały czas o jego rozwój społeczny, ruchowy, poznawczy i emocjonalny. Program stawia dziecko w centrum zainteresowania, dostosowuje treści do jego potrzeb i możliwości. Indywidualizm przejawia się tu w stwarzaniu warunków dla inicjatywy i samodzielnych doświadczeń, podążaniu za dzieckiem, uwzględnianiu jego potrzeb i reagowaniu na nie, a w konsekwencji na stopniowaniu trudności. Postrzegany jest zarówno jako wspomaganie szczególnych uzdolnień, wspieranie dziecka pracującego szybciej, wyróżniającego się, jak i wspomaganie dzieci z deficytami, pracujących wolniej, ze specjalistyczną opieką włącznie (np. pedagoga, psychologa, logopedy).

Istotna jest różnorodność proponowanych form aktywności podczas zajęć i naprzemienność ćwiczonych umiejętności, by uniknąć nudy i zmotywować dzieci do działania, bo dzięki samodzielnym działaniom najlepiej poznają i rozumieją siebie i świat. Dzięki działaniu i doświadczaniu są też bardziej samodzielne, skore do podejmowania wysiłków, bo widzą efekty własnej pracy.

 W programie i materiałach na nim opartych zaleca się wykorzystywanie form organizacyjnych i metod, które pobudzają do działania, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zajęcia i zabawy dowolne wyzwalające własną inicjatywę dziecka, wzmacniające ciekawość poznawczą i inspirujące do dalszych poszukiwań.

 Źródło: "Od zabawy do nauki Program wychowania przedszkolnego – dobre praktyki" autorstwa  Doroty Kucharska, Anny Pawłowskiej-Niedbała, Doroty Sikora-Banasik, Justyny Święcickiej, Eweliny Wilkos. Wydawnictwo Nowa Era, 2016.

  Programy autorskie...

- Program własny pt. "Rozśpiewane literki" autorstwa S. Madej i A. Janickiej.

Głównymi celami programu są: wprowadzanie dzieci w świat liter oraz przygotowanie do nauki pisania i czytania. Do realizacji programu wykorzystuje się elementy Metody Dobrego Startu, stworzonej przez prof. M. Bogdanowicz, oraz jako uzupełnienie- elementy Metody Symultaniczno- Sekwencyjnej , stworzonej przez profesor J. Cieszyńską oraz Metodę globalnego czytania G. Domana. 

 

- Program własny pt.Moja mała ojczyzna” – wychowanie w duchu tradycji i obrzędów polskich, autorstwa K. Duckiej, B.Sowińskiej, A. Janickiej, M. Zrałek- Wolny

Cel główny:

- szerzenie regionalizmu i patriotyzmu u dzieci.

Cele szczegółowe:

dziecko

-  poznaje swoje otoczenie, tradycje, ważne miejsca w okolicy, w regionie,

- uczestniczy w przygotowaniach uroczystości,

- zna legendy związane ze swoim krajem,

- zna ważniejsze zabytki Polski,

- rozpoznaje symbole Polski,

- zna charakterystyczne stroje ludowe regionów,

- rozróżnia typy krajobrazów występujących w Polsce,

- zna położenie Polski na mapie,

 

- Program własny „Spotkania z matematyką”, autorstwa K. Zemły- Koj, K. Duckiej

Założenia programu własnego „Spotkania z matematyką” są skorelowane z celami zawartymi w podstawie programowej i obejmują one:

- Zdobywanie kompetencji matematycznych  poprzez zabawę.

- Rozwijanie umiejętności praktycznego zastosowania kompetencji matematyczny w codziennym życiu.

Treści kształcenia:

Program własny „Spotkania z matematyka” opiera się na przyswajaniu nauki poprzez zabawę i działaniu za pomocą konkretnych i praktycznych ćwiczeń. Treści kształcenia zostały podzielone na następujące bloki tematyczne:

·         Orientacja przestrzenna

·         Rytmy i rytmiczność

·         Kształty i figury – intuicje geometryczne

·         Wielkość, długość, ciężar

·         Klasyfikacja

·         Pamięć i skupienie uwagi

·         Przyczyna i skutek. Przewidywanie następstw

·         Konstruowanie gier planszowych

·         Kształtowanie umiejętności liczenia. Kardynalny i porządkowy aspekt liczby.

 

Innowacja pedagogiczna pt.„ Zostanę Małym Gigantem”- wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka poprzez rozwijanie kompetencji kluczowych

Autorki: mgr Milena Neugebauer, mgr Aleksandra Janicka, mgr Barbara Sowińska

W skład innowacji pedagogicznej wchodzą następujące zajęcia:

„ Hu hu ha”  zajęcia z elementami logorytmiki 

Cele:

•        Usprawnienie oddechu

•        Pobudzenie rozwoju mowy

•        Wykształcenie prawidłowej fonacji i artykulacji

•        Usprawnienie narządów mowy

•        Kształcenie słuchu fonematycznego

•        Kształcenie pamięci muzycznej

•        Kształcenie koncentracji uwagi

•        Kształcenie poczucia rytmu, tempa oraz metrum

 „ Tanecznym krokiem” zajęcia z elementami choreoterapii

Cele:

•        wyrażanie swoich uczuć za pomocą ekspresji ruchowej; 

•        przełamanie bariery dotykowej;

•        doskonalenie orientacji w czasie i przestrzeni;

•        umiejętność zrelaksowania się;

•        uspokojenie, rozluźnienie;

•        podniesienie nastroju grupy;

•         wzrost sprawności fizycznej i ruchowej.

„Najpiękniejsze baśnie świata” z elementami bajkoterapii

Cele: 

•        Stymulowanie rozwoju i inspirowanie twórczych działań dzieci 

•        Uwrażliwianie na piękno słowa pisanego i mówionego

•         Rozwijanie umiejętności słuchania języka literackiego

•        Wzbogacanie biernego i czynnego słownika dzieci

•        Kształcenie umiejętności przedstawiania wybranych bajek i baśni za pomocą gestu, mimiki i ruchu

•        Pobudzanie zainteresowania książką jako źródłem wiedzy i przeżyć

•        Stwarzanie okazji do zrozumienia i odróżniania: zła i dobra, prawdy i fałszu, miłości    i nienawiści itp.

„ W krainie szlaczków i zygzaczków” – rozwijanie umiejętności grafomotorycznych

Cele: 

•        Rozwijanie koordynacji wzrokowo - ruchowej i motoryki małej (czynności związanej z użyciem palców i dłoni).  

•        Poprawianie poziomu graficznego rysunków.

•        Kształtowanie umiejętności rysowania zgodnie z poleceniami dorosłego.

•          Doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej.

•         Kształcenie umiejętności opowiadania o tym, co przedstawiają rysunki. 

•         Usprawnianie umiejętności prawidłowego posługiwania się narzędziami piszącymi.  

•        Korygowanie nieprawidłowych nawyków ruchowych (nieprawidłowe trzymanie przyborów w ręce, nieprawidłowe napięcie mięśniowe dłoni).

„ Zręczne rączki mam, zrobię to sam” – zajęcia plastyczno – techniczne

Cele:

•        wyzwalanie aktywności artystycznej dziecka,

•        rozwijanie wrażliwości estetycznej,

•        tworzenie w różnorodnych technikach plastycznych - od łatwych po trudniejsze -

  wprowadzenie w świat rozmaitości plastycznej,

•        nabywanie umiejętności poprzez działanie ,

•        rozwijanie pomysłowości i wyobraźni dziecka.

„Podróż do Matematycznej Krainy” – nabywanie i rozwijanie umiejętności matematycznych

Cele:

•        Rozbudzanie dziecięcej aktywności i samodzielności poprzez działanie z zakresu edukacji matematycznej.

•        Nabywanie wiadomości i umiejętności potrzebnych do rozpoczęcia szkolnej edukacji matematycznej.

•        Rozwijanie umiejętności praktycznego zastosowania kompetencji matematycznych    w codziennym życiu.

•        Stworzenia warunków sprzyjających zdobywaniu kompetencji matematycznych    w toku zabawy.

 „Gimnastyka, ruch to zdrowie, przedszkolaczek ci to powie” – rozwój ruchowy dziecka z elementami muzykoterapii 

Cele:

Dziecko:

•        rozumie konieczność codziennych ćwiczeń gimnastycznych;

•         chętnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych, spacerach, wycieczkach, grach i zabawach ruchowych w przedszkolu;

•         rozumie konieczność dbania o prawidłową postawę ciała;

•         zna różne formy aktywnego wypoczynku; · wie, czemu służą spacery i zabawy na świeżym powietrzu;

•         poznaje własne zdolności motoryczne.

 

Innowacja pedagogiczna z zakresu edukacji globalnej „ Gry i zabawy dzieci  z różnych stron świata”

Autorki: mgr Milena Neugebauer, mgr Aleksandra Janicka, mgr Barbara Sowińska

Cele:

·         Poznanie ulubionych zabaw dzieci z innych krajów i uświadomienie, że wszystkie dziecina całym świecie lubią się bawić.

·         Dziecko potrafi współdziałać w grupie,

·         Reaguje na określony sygnał,

·         Uruchamia swoją twórczą wyobraźnię.

·         Kształtowanie umiejętności nawiązywania i utrzymywania poprawnych kontaktów z innymi dziećmi i dorosłymi.

·         Kształtowanie poczucia przynależności do swojej społeczności ( przedszkola), środowiska lokalnego.

·         Kształtowanie umiejętności działania w różnych sytuacjach przedszkolnych.

·         Kształtowanie umiejętności ruchowych niezbędnych w różnych przejawach działalności ludzkiej – utylitarnej, rekreacyjnej, sportowej, obronnej, artystycznej oraz służącej zdrowiu.

·         Wyposażenie uczniów w zasób wiedzy niezbędnej do podejmowania samodzielnych działań służących zdrowiu, prawidłowemu rozwojowi organizmu i aktywności ruchowej oraz rozbudzaniu potrzeb do czynnego uczestnictwa w różnych formach kultury przez całe życie.

·         Kształtowanie charakteru i pożądanych postaw w działaniu zarówno indywidualnym jak i zespołowym.

·         Harmonijny rozwój organizmu.

 

Innowacja pedagogiczna „Muzyka tęczą malowana- wspomaganie rozwoju dzieci poprzez muzykę”

Autor: mgr Aleksandra Janicka

Innowacja pedagogiczna „Muzyka tęczą malowana- wspomaganie rozwoju dzieci poprzez muzykę”, autorstwa A. Janickiej, stanowi dodatkową ofertę przedszkola w celu poszerzenia i stworzenia nowych możliwości doświadczania i obcowania z muzyką oraz rozwijania naturalnych zdolności i zainteresowań dzieci 5 i 6- letnich.  Ideą innowacji  jest rozszerzenie wachlarza metod pracy o zabawy z wykorzystaniem  Bum Bum Rurek®.

Bum Bum Rurki® to nieoceniona możliwość zabawy oraz edukacji muzycznej. Kolorowe tuby dają wszechstronne możliwości w pracy z dziećmi oraz pozwalają na kreatywne i pomysłowe ich wykorzystanie nie tylko jako instrumentu muzycznego. Różnorodność zastosowań ograniczona jest jedynie wyobraźnią i pomysłowością.

Cele ogólne innowacji:

·                     Rozwijanie muzykalności wychowanków; nauka podstawowych elementów muzyki (rytm, melodia, harmonia)

·                     Nabywanie umiejętności gry na Bum Bum Rurkach  z zastosowaniem różnych sposobów wydobycia dźwięku

·                     Wprowadzenie nazw dźwięków gamy i nazw solmizacyjnych

·                     Wszechstronny rozwój dziecka

·                     Wyzwalanie pomysłowości. Rozwijanie wyobraźni

·                     Rozwijanie koncentracji uwagi, spostrzegawczości, szybkości, pamięci. Doskonalenie orientacji. Ćwiczenie pamięci sekwencyjnej

·                     Doskonalenie koordynacji słuchowo- wzrokowo- ruchowej poprzez łączenie gry na tubach z ruchem

·                     Pobudzanie wychowanków do aktywności

·                     Integrowanie dzieci

·                     Wdrażanie do słuchania poleceń

·                     Ćwiczenie cierpliwości

 

Innowacja „Muzyka tęczą malowana” będzie opierać się na zajęciach z elementami: rytmiki, tańca, gimnastyki ogólnorozwojowej, zajęć plastycznych, zajęć teatralnych oraz na kreatywnych  zabawach w sali przedszkolnej i na świeżym powietrzu.

 

 

 Dodatkowo będziemy uczestniczyć w ogólnopolskich programach edukacyjnych „Kubusiowi Przyjaciele Natury", "Akademia Wyobraźni PlayDoh" oraz realizować ciekawe projekty edukacyjne. 

 

Przedszkolny Kącik Wymiany Książek...

Na korytarzu, obok naszej sali, znajduje się Przedszkolny Kącik Wymiany Książek. Zachęcamy do zabierania książeczek do domu. Po przeczytaniu prosimy o przyniesienie ich z powrotem, by znów inne dzieci mogły z książek skorzystać.