Serdecznie witamy w zakładce grupy "Pracowite Pszczółki".   

 

"Pracowite Pszczółki" to grupa dzieci 4- letnich. Wychowawczynią grupy jest ciocia Ola, a pomaga jej ciocia Agnieszka. W grupie pracuje również ciocia Milena, która uczy nas  języka angielskiego oraz prowadzi grupę popołudniową.

Program wiodący...

 W roku szkolnym 2016/ 2017 praca dydaktyczno- wychowawcza opiera się na programie wychowania przedszkolnego, zaproponowanym przed wydawnictwo Nowa Era - "Od zabawy do nauki Program wychowania przedszkolnego – dobre praktyki" .  Program jest zgodny z obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego wprowadzoną rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 23.06.2016, poz. 895).

Program ten został opracowany z myślą o przygotowywaniu dzieci do szkoły, zaczynając od najmłodszej grupy przedszkolnej. W warstwie merytorycznej programu założono wszechstronny i harmonijny rozwój dziecka, dbając cały czas o jego rozwój społeczny, ruchowy, poznawczy i emocjonalny. Program stawia dziecko w centrum zainteresowania, dostosowuje treści do jego potrzeb i możliwości. Indywidualizm przejawia się tu w stwarzaniu warunków dla inicjatywy i samodzielnych doświadczeń, podążaniu za dzieckiem, uwzględnianiu jego potrzeb i reagowaniu na nie, a w konsekwencji na stopniowaniu trudności. Postrzegany jest zarówno jako wspomaganie szczególnych uzdolnień, wspieranie dziecka pracującego szybciej, wyróżniającego się, jak i wspomaganie dzieci z deficytami, pracujących wolniej, ze specjalistyczną opieką włącznie (np. pedagoga, psychologa, logopedy).

Istotna jest różnorodność proponowanych form aktywności podczas zajęć i naprzemienność ćwiczonych umiejętności, by uniknąć nudy i zmotywować dzieci do działania, bo dzięki samodzielnym działaniom najlepiej poznają i rozumieją siebie i świat. Dzięki działaniu i doświadczaniu są też bardziej samodzielne, skore do podejmowania wysiłków, bo widzą efekty własnej pracy.

 W programie i materiałach na nim opartych zaleca się wykorzystywanie form organizacyjnych i metod, które pobudzają do działania, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zajęcia i zabawy dowolne wyzwalające własną inicjatywę dziecka, wzmacniające ciekawość poznawczą i inspirujące do dalszych poszukiwań.

 Źródło: "Od zabawy do nauki Program wychowania przedszkolnego – dobre praktyki" autorstwa  Doroty Kucharska, Anny Pawłowskiej-Niedbała, Doroty Sikora-Banasik, Justyny Święcickiej, Eweliny Wilkos. Wydawnictwo Nowa Era, 2016.

  Programy autorskie...

- Program własny pt. "Rozśpiewane literki" autorstwa S. Madej i A. Janickiej.

Głównymi celami programu są: wprowadzanie dzieci w świat liter oraz przygotowanie do nauki pisania i czytania. Do realizacji programu wykorzystuje się elementy Metody Dobrego Startu, stworzonej przez prof. M. Bogdanowicz, oraz jako uzupełnienie- elementy Metody Symultaniczno- Sekwencyjnej , stworzonej przez profesor J. Cieszyńską oraz Metodę globalnego czytania G. Domana. 

 - "Zdrowy i radosny Przedszkolak" autorstwa S. Madej i A. Janickiej;

Głównymi założeniami programu są: promowanie i kształtowanie zdrowego stylu życia u dzieci, dostarczanie określonych wzorców postępowania, jak chronić zdrowie własne i innych oraz wspieranie rodziców w działaniach zdrowotnych na rzecz ich dzieci. Program zakłada ochronę zdrowia wychowanków poprzez stosowanie szeroko rozumianej profilaktyki.

 Realizowane programy są zgodne z podstawą programową, z aktualnymi tendencjami pedagogiki przedszkolnej i psychologii rozwojowej oraz dostosowane do możliwości i zainteresowań dzieci w tym okresie rozwoju. 

Innowacja pedagogiczna pt.„ Zostanę Małym Gigantem”- wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka poprzez rozwijanie kompetencji kluczowych

Autorki: mgr Milena Neugebauer, mgr Aleksandra Janicka, mgr Barbara Sowińska

W skład innowacji pedagogicznej wchodzą następujące zajęcia:

„ Hu hu ha”  zajęcia z elementami logorytmiki 

Cele:

•        Usprawnienie oddechu

•        Pobudzenie rozwoju mowy

•        Wykształcenie prawidłowej fonacji i artykulacji

•        Usprawnienie narządów mowy

•        Kształcenie słuchu fonematycznego

•        Kształcenie pamięci muzycznej

•        Kształcenie koncentracji uwagi

•        Kształcenie poczucia rytmu, tempa oraz metrum

 „ Tanecznym krokiem” zajęcia z elementami choreoterapii

Cele:

•        wyrażanie swoich uczuć za pomocą ekspresji ruchowej; 

•        przełamanie bariery dotykowej;

•        doskonalenie orientacji w czasie i przestrzeni;

•        umiejętność zrelaksowania się;

•        uspokojenie, rozluźnienie;

•        podniesienie nastroju grupy;

•         wzrost sprawności fizycznej i ruchowej.

„Najpiękniejsze baśnie świata” z elementami bajkoterapii

Cele: 

•        Stymulowanie rozwoju i inspirowanie twórczych działań dzieci 

•        Uwrażliwianie na piękno słowa pisanego i mówionego

•         Rozwijanie umiejętności słuchania języka literackiego

•        Wzbogacanie biernego i czynnego słownika dzieci

•        Kształcenie umiejętności przedstawiania wybranych bajek i baśni za pomocą gestu, mimiki i ruchu

•        Pobudzanie zainteresowania książką jako źródłem wiedzy i przeżyć

•        Stwarzanie okazji do zrozumienia i odróżniania: zła i dobra, prawdy i fałszu, miłości    i nienawiści itp.

„ W krainie szlaczków i zygzaczków” – rozwijanie umiejętności grafomotorycznych

Cele: 

•        Rozwijanie koordynacji wzrokowo - ruchowej i motoryki małej (czynności związanej z użyciem palców i dłoni).  

•        Poprawianie poziomu graficznego rysunków.

•        Kształtowanie umiejętności rysowania zgodnie z poleceniami dorosłego.

•          Doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej.

•         Kształcenie umiejętności opowiadania o tym, co przedstawiają rysunki. 

•         Usprawnianie umiejętności prawidłowego posługiwania się narzędziami piszącymi.  

•        Korygowanie nieprawidłowych nawyków ruchowych (nieprawidłowe trzymanie przyborów w ręce, nieprawidłowe napięcie mięśniowe dłoni).

„ Zręczne rączki mam, zrobię to sam” – zajęcia plastyczno – techniczne

Cele:

•        wyzwalanie aktywności artystycznej dziecka,

•        rozwijanie wrażliwości estetycznej,

•        tworzenie w różnorodnych technikach plastycznych - od łatwych po trudniejsze -

  wprowadzenie w świat rozmaitości plastycznej,

•        nabywanie umiejętności poprzez działanie ,

•        rozwijanie pomysłowości i wyobraźni dziecka.

„Podróż do Matematycznej Krainy” – nabywanie i rozwijanie umiejętności matematycznych

Cele:

•        Rozbudzanie dziecięcej aktywności i samodzielności poprzez działanie z zakresu edukacji matematycznej.

•        Nabywanie wiadomości i umiejętności potrzebnych do rozpoczęcia szkolnej edukacji matematycznej.

•        Rozwijanie umiejętności praktycznego zastosowania kompetencji matematycznych    w codziennym życiu.

•        Stworzenia warunków sprzyjających zdobywaniu kompetencji matematycznych    w toku zabawy.

 „Gimnastyka, ruch to zdrowie, przedszkolaczek ci to powie” – rozwój ruchowy dziecka z elementami muzykoterapii 

Cele:

Dziecko:

•        rozumie konieczność codziennych ćwiczeń gimnastycznych;

•         chętnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych, spacerach, wycieczkach, grach i zabawach ruchowych w przedszkolu;

•         rozumie konieczność dbania o prawidłową postawę ciała;

•         zna różne formy aktywnego wypoczynku; · wie, czemu służą spacery i zabawy na świeżym powietrzu;

•         poznaje własne zdolności motoryczne.

 

Innowacja pedagogiczna z zakresu edukacji globalnej „ Gry i zabawy dzieci  z różnych stron świata”

Autorki: mgr Milena Neugebauer, mgr Aleksandra Janicka, mgr Barbara Sowińska

Cele:

·         ·         Poznanie ulubionych zabaw dzieci z innych krajów i uświadomienie, że wszystkie dziecina całym świecie lubią się bawić.

·         ·         Dziecko potrafi współdziałać w grupie,

·         ·         Reaguje na określony sygnał,

·         ·         Uruchamia swoją twórczą wyobraźnię.

·         ·         Kształtowanie umiejętności nawiązywania i utrzymywania poprawnych kontaktów z innymi dziećmi i dorosłymi.

·         ·         Kształtowanie poczucia przynależności do swojej społeczności ( przedszkola), środowiska lokalnego.

·         ·         Kształtowanie umiejętności działania w różnych sytuacjach przedszkolnych.

·         ·         Kształtowanie umiejętności ruchowych niezbędnych w różnych przejawach działalności ludzkiej – utylitarnej, rekreacyjnej, sportowej, obronnej, artystycznej oraz służącej zdrowiu.

·         ·         Wyposażenie uczniów w zasób wiedzy niezbędnej do podejmowania samodzielnych działań służących zdrowiu, prawidłowemu rozwojowi organizmu i aktywności ruchowej oraz rozbudzaniu potrzeb do czynnego uczestnictwa w różnych formach kultury przez całe życie.

·         ·         Kształtowanie charakteru i pożądanych postaw w działaniu zarówno indywidualnym jak i zespołowym.

·         ·         Harmonijny rozwój organizmu.

 Dodatkowo będziemy uczestniczyć w ogólnopolskich programach edukacyjnych "Akademia Aquafresh", "Kubusiowi Przyjaciele Natury", "Akademia Wyobraźni PlayDoh" oraz realizować ciekawe projekty edukacyjne. 

 

Przedszkolny Kącik Wymiany Książek...

Na korytarzu, obok naszej sali, znajduje się Przedszkolny Kącik Wymiany Książek. Zachęcamy do zabierania książeczek do domu. Po przeczytaniu prosimy o przyniesienie ich z powrotem, by znów inne dzieci mogły z książek skorzystać.

Nasze pierwsze prace plastyczne…

Światowy Dzień Pierwszej Pomocy... 

9 września obchodziliśmy Światowy Dzień Pierwszej Pomocy. Podczas zajęć poznaliśmy numer alarmowy oraz dowiedzieliśmy się, jakie informacje należy przekazać dyspozytorowi podczas rozmowy telefonicznej. Ćwiczyliśmy tą umiejętność podczas zabawy. Dowiedzieliśmy się, w jaki sposób udzielić pierwszej pomocy i może uratować w ten sposób czyjeś życie.

 Oto krótka fotograficzna relacja ze spotkania

 

  

  

  

 

Międzynarodowy Dzień Kropki...

15. września obchodziliśmy kolorowy Dzień Kropki. Jest to święto kreatywności, odwagi i zabawy. W tym dniu na całym świecie organizowanych jest wiele działań, które pomagają dzieciom odkrywać talenty, poznać ich mocne strony i je zaprezentować.

Zabawy z chustą animacyjną i piłeczkami

Naklejaliśmy kropki koleżankom i kolegom z grupy, mówiąc sobie komplementy. 

 

Kreatywna działalność artystyczna, której motywem przewodnim była KROPKA... :)

 

Dzięki naszym kochanym Rodzicom I Opiekunom udało się zorganizować "kropkowy poczęstunek".  Dziękujemy.  

****Bajka o Kropce, autorstwa P. H. Reynolds'a jest dostępna pod  adresem internetowym: https://www.youtube.com/watch?v=ILSyGSaMoEg  

Dzień Ziemniaka... 

 W piątek  (16.09) obchodziliśmy ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA.

Wysłuchaliśmy śmiesznej bajki o ziemniaku oraz opowiadania "O Wróbelku Elemelku i kartofelku". Braliśmy udział w zabawach  muzyczno- ruchowych z wykorzystaniem ziemniaka. Zastanawialiśmy się, co możemy zrobić z ziemniaków.

Bawiliśmy się tworząc w grupach pracę plastyczną z wykorzystaniem ziemniaczanych stempelków. 

Na świeżym powietrzu bawiliśmy się w sadzenie i zbieranie "ziemniaków" na czas. Wszystkie dzieci wykazały się sprytem i szybkością:) Brawo!

 W tym dniu nie zabrakło również pieczonych ziemniaczków, które przygotowały dla nas panie kucharki. 

 

Dzień Przedszkolaka...

18 września odbył się kolorowy Dzień Przedszkolaka, czyli święto wszystkich Przedszkolaków.

         

 

  Ciociu, Wujku, Mamo, Tato! Co Wy na to?...

 

 

 Jesienny bal…

Powitanie kolorowej Jesieni to ważne wydarzenie w przedszkolnym harmonogramie imprez. 

Aby uczcić nadejście nowej pory roku, wszystkie dzieci założyły balowe stroje w kolorach jesieni. 

Rozpoczęliśmy od Jesiennego Pokazu Mody...

Oto wybrane losowo modelki i modele

 

 

 Wycieczka do teatru – spektakl „Pstryk! I wszystko jasne...” 

Podczas spektaklu Byczek Elektryczek uczył dzieci jak bezpiecznie obchodzić się z prądem. To niezwykle ważna umiejętność!

Cierpliwie czekamy na rozpoczęcie spektaklu

Utrwalamy zasady właściwego zachowania się w teatrze. 

 

Dzień Chłopca. Wybory MISTERA 2016...

30 września w naszej sali odbyły się wybory MISTERA 2016 r. Chłopcy musieli wykazać się nie tylko mądrością, znajomością zasad dobrego wychowania, dobrą sprawnością fizyczną, urokiem osobistym, ale także umiejętnościami tanecznymi.

Szanowna komisja, złożona z Dziewczynek, jednogłośnie przyznała wszystkim Chłopakom tytuł MISTERA 2016. Gratulujemy.

 

 

 

 

 

Owocowe szaszłyki oraz jogurt jabłkowo- bananowy

W przedszkolu uczymy się nie tylko zasad zdrowego odżywiania, ale również sami przygotowujemy zdrowe przekąski i posiłki. Wspólna " zabawa w gotowanie" sprawia nam dużo radości i integruje naszą przedszkolną grupę.

 

Spotkanie z panią kucharką...

Podczas spotkania pani kucharka dokładnie omówiła PIRAMIDĘ ŻYWIENIA, zwracając szczególną uwagę na produkty, które należy ograniczyć w diecie. Zachęcała wszystkie dzieci do próbowania, smakowania nowych "potraw, produktów spożywczych", a także podkreśliła istotną rolę ruchu w prawidłowym rozwoju dzieci.

 

 

Święto Drzewa. Spotkanie z leśnikiem. Zielony dzień…

Jak co roku- 10 października- obchodzimy Święto Drzewa. Aby podkreślić ważność tego dnia, wszystkie dzieci miały na sobie ubranie w kolorze zielonym.

Pani leśnik w ciekawy sposób opowiedziała nam m.in. o bardzo ważnej roli drzew w życiu człowieka. Rozpoznawaliśmy i nazywaliśmy drzewa i ich owoce. Dokonaliśmy podziału drzew na iglaste i liściaste.  Wskazywaliśmy zastosowanie drewna.  

Podczas zajęć oglądaliśmy wiele eksponatów.

 Tutaj naśladujemy wzrost drzewa oraz odpowiednio pokazujemy poszczególne części drzewa.

 A tutaj utrwalamy zdobyte wiadomości

 

Czytające przedszkole…

12.10 gościliśmy Tatusia naszej koleżanki Zuzi, który przeczytał nam kilka śmiesznych wierszy. Bardzo dziękujemy. 

 

 Global Handwashing Day- "Światowy dzień mycia rąk"- akcja UNICEF...

Celem akcji jest uświadamianie i kreowanie nawyków mycia rąk u najmłodszych, podkreślenie ogromnego znaczenia mycia rąk wodą i mydłem, a tym samym zapobieganie chorobom związanym z nieprzestrzeganiem prawidłowej

higieny. 

 

 Tydzień Przyjaciół Zwierząt...                                                          

    " Obiecuję być przyjacielem zwierząt,

 

    będę o nie dbał i nie pozwolę ich skrzywdzić!"

W październiku realizowaliśmy treści mające na celu kształtowanie u dzieci poprawnych zachowań w stosunku do zwierząt. Uświadomienie im, że zwierzę to także istota żywa. Poznanie wybranych zwierząt żyjących w różnych środowiskach. Dowiedzieliśmy się, że zwierzęta mają swoje prawa,- omówiliśmy wybrane punkty Deklaracji Praw Zwierząt.

Razem z koleżankami i kolegami z grupy Przyjaciele Misia Uszatka zorganizowaliśmy BAL ZWIERZAKA- PRZEDSZKOLAKA. Na balu zjawiło się wiele różnych zwierzątek:)

Tańce przeplatane były zabawami i zagadkami o zwierzętach.

 Do końca listopada trwa zbiórka dla schroniska dla zwierząt. Gorąco zachęcamy do udziału. 

 

Owocowo- warzywna zabawa taneczna…

Dzięki uprzejmości grupy Troskliwe Misie, mogliśmy uczestniczyć  zabawie tanecznej, której hasłem przewodnim były jesienne zbiory- owoce i warzywa. 

Wyszukiwaliśmy takie same owoce i warzywa.

Mogliśmy m.in. utrwalić nazwy owoców i warzyw.   Podzieliliśmy eksponaty na dwie grupy: OWOCE i WARZYWA, utrwalając jednocześnie analizę i syntezę sylabową.

Rozwiązywaliśmy zagadki sensoryczne.

 Omówiliśmy ważną rolę warzyw i owoców w codziennej diecie oraz jej wpływ na nasze zdrowie.

Wiedzę na temat zdrowego odżywiania, połączyliśmy z aktywnością ruchową.

Zdrowa dieta i ruch to świetne połączenie!

 Owocowo- warzywna zabawa taneczna była podsumowaniem dwutygodniowej tematyki. 

Serdecznie dziękujemy grupie Troskliwe Misie za zaproszenie. 

 

 Halloween...

Halloween to dobra zabawa,a także okazja do zapoznania dzieci ze świętami obchodzonymi w innych krajach. 

Oto fotograficzna relacja ze spotkania:

Dzieci w nagrodę otrzymywały cukiereczki i żelki. 

Bezpieczny przedszkolak w samochodzie...

 

W ramach ogólnopolskiego programu BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK policjanci z Powiatowej Komendy Policji w Będzinie przeprowadzili  pogadankę na temat bezpieczeństwa dzieci podczas jazdy w  samochodzie. 

Na koniec swojej wizyty, funkcjonariusze obdarowali dzieci odblaskami- miśkami. 

Dodatkowo na przedszkolnym parkingu policjanci sprawdzali, czy dzieci w samochodach są przewożone we właściwy sposób. 

 

Festiwal piosenki dziecka z rodziną …

9 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury w Gródkowie odbył się II Festiwal Piosenki Dziecka z Rodziną, pod patronatem Wójta Gminy Psary.

 

Na scenie wspaniale zaprezentowały się: 

Lena Krawiec z Babcią

   

Kinga Kielesińska z Mamusią

 Maja Janicka z Mamusią

Ze względu na wysoki poziom artystyczny, Jury zdecydowało przyznać wszystkim uczestnikom I miejsce. Gratulujemy wspaniałych występów!

 

 Spotkanie z  Marynarzem.

Realizacja projektu edukacyjnego  „Morskie opowieści”...

  

10 listopada wraz z grupą Troskliwe Misie przenieśliśmy się szerokie wody mórz i oceanów...  A wszystko to za sprawą Tatusia naszej koleżanki Milenki- pana Rafała Adamczyka, który jest marynarzem.

 

Pan Rafał w ciekawy sposób opowiedział nam o swojej trudnej pracy i miejscach, które odwiedził podróżując na statku. Poznaliśmy ciekawe fakty z życia na statku, a także  czyhające niebezpieczeństwa, np. ze strony współczesnych piratów.

Tata Milenki zaprezentował nam morskie atrybuty, które wykorzystuje w swojej pracy (takie jak mapy, przyrządy pomiarowe, krótkofalówki). 

Obejrzeliśmy ciekawe zdjęcia z wypraw. Oblodzone statki, zdjęcia miejsc oraz zwierzęta morskie wywarły na wszystkich ogromne wrażenie.

 Spotkanie było jednym z elementów realizacji projektu edukacyjnego „Morskie opowieści”. 

Urodziny Marchewki- 18.11...

Marchewka to istna bomba witaminowa. Oczywiście najzdrowsza jest wówczas, gdy chrupiemy ją na surowo. Jest bogata w witaminy: witaminę A, C, witaminy z grupy B, a także witaminę E, H, K oraz PP. Jest kopalnią składników mineralnych takich, jak: wapń, potas, sód, żelazo, miedź, fosfor, magnez, cynk i kobalt. Znaleźć w niej też możemy kwas foliowy, kwas jabłkowy, inozytol oraz pektyny. A na co te wszystkie „bezcenne i dobrotliwe” atuty??? Działają m.in. na to byśmy mieli piękną i gładką skórę oraz „sokoli” wzrok. Dzięki tym wszystkim składnikom marchewka nie tylko daje zdrowie, ale i urodę!
Dostrzegając rozległą paletę jej zalet i… nasze upodobania kulinarne, postanowiliśmy wyróżnić marchewkę i zorganizowaliśmy na jej cześć święto.

Nikt dokładnie nie wie, kiedy marchewka pojawiła się na świecie… Ktoś słyszał, że znana była już w starożytności… Jednakże czy ważna jest konkretna data? Chyba nie – najważniejsze, by MARCHEWCE wyprawić urodziny!

Jak się one udały? Fantastycznie! 

 

Spotkanie ze strażakami…

 

Urodziny Misia...

 25 listopada przygotowaliśmy wspaniałe przyjęcie dla Misia z okazji jego urodzin!!! Zaprosiliśmy także do przedszkola swoje ulubione pluszaki. 

Zabawa upływała nam w miłym towarzystwie koleżanek i kolegów z grupy Troskliwe Misie.

Urodzinowy torcik dla Misia

 

Andrzejki...

Spotkanie z panią pielęgniarką- 1.12.

Pani pielęgniarka przygotowała prelekcję na temat higieny osobistej, dbałości o czystość całego ciała.

 

Spotkanie ze świętym Mikołajem...

Spotkanie z pilotem i stewardessą- 6.12

 

"Ciało stałe, cieczy czy gaz"- Strzyżowicki Uniwersytet Rozwoju...

 

 

Przedszkolna Wigilia...

Od samego rana panował świąteczny nastrój i trwały przygotowania do przedszkolnej Wigilii. Wszystkie dzieci chętnie brały w nich udział.

W tym dniu poznawaliśmy m.in. zwyczaje związane z Wigilią Bożego Narodzenia.

 

Razem z Mamusią Lenki- Przewodniczącą Rady Rodziców- zasiedliśmy do nakrytego białym obrusem oraz pięknie udekorowanego stołu. Składaliśmy sobie życzenia, łamaliśmy się opłatkiem, słuchaliśmy kolęd, spożywaliśmy wigilijne potrawy. Mamusia Lenki przeczytała nam również świąteczną opowieść i w imieniu wszystkich Rodziców i Opiekunów wręczyła słodkie prezenty. Dziękujemy!!!! 

 

Dzień Babci i Dziadka... 

Kolejne wielkie przeżycie to wizyta Babć i Dziadków w naszym przedszkolu. Długo przygotowywaliśmy się do tej ważnej dla nas uroczystości.  Zaproszonych gości spotkało wiele niespodzianek oraz uroczystych i podniosłych momentów - i niejedna łezka zakręciła się w oku seniorów. Wzruszenie i pochwały były wyrazem dumy oraz podziwu dla najmłodszych. Przygotowaliśmy występy dla naszych kochanych Dziadków i Babć - były wierszyki, piosenki i tańce. Po części artystycznej wręczyliśmy prezenty oraz zaprosiliśmy Gości na słodki poczęstunek przy kawie i herbacie. I to nie koniec .... Goście podarowali nam pieniążki, za które serdecznie dziękujemy.

Bal karnawałowy... 

 

Długo czekaliśmy na tą chwilę.To był nasz drugi Przedszkolny Bal Karnawałowy !!!  Wesoło bawiliśmy się w pięknie przystrojonej sali balowej. Bal prowadzili Wodzireje. Przy rytmach muzyki z różnych stron świata pląsaliśmy po sali, uczestniczyliśmy w konkursach oraz poznawaliśmy proste układy taneczne. Każdy z nas wyglądał  zachwycająco.

Wszędzie pachnie czekoladą, czyli Strzyżowicki Uniwersytet Rozwoju...

Imprezy, ciekawe wydarzenia, spotkania, uroczystości w I semestrze roku szkolnego 2016/ 2017

 • Światowy Dzień Pierwszej Pomocy- 9.09.

 • Międzynarodowy Dzień Kropki- 15. 09.

 • Dzień Pieczonego Ziemniaka-   16.09.

 • Dzień Przedszkolaka- 20.09.

 • Powitanie Jesieni- Jesienny bal- 22.09.

 • Dzień Chłopca- 30.09.

 • Spotkanie z kucharką- 7.10.

 • Dzień Drzewa. Zielony dzień. Spotkanie z p. leśnik-  8.10.

 • Jesienny bal warzyw i owoców-11.10.

 • Global Handwashing Day- "Światowy dzień mycia rąk"- akcja UNICEF- 14.10.

 • Przedszkolne spotkania ze Smoczycą Klarą. Spotkanie z policjantami- 19.10.

 • „Jesteśmy przyjaciółmi zwierząt”- zabawa taneczna, prawa zwierząt - 20.10.

 • Halloween- 30.10.

 • Bezpieczny Przedszkolak- spotkanie z policjantami- 9.11.

 • Spotkanie z marynarzem- 10.10.

 • Festiwal piosenki dziecka z rodziną- występy dzieci w Gminnym Ośrodku Kultury- 9.11.

 • Urodziny Marchewki- 18.11.

 • Spotkanie ze strażakami- 23.11.

 • Urodziny Misia- 25.11.

 • Andrzejki- 30.11.

 • Spotkanie z pielęgniarką- 1.12.

 • Mikołajki- Spotkanie ze świętym Mikołajem- 2.12.

 • Spotkanie z pilotem i stewardessą- 6.12.

 • Przedszkolna Wigilia z udziałem Pań z Rady Rodziców - 21.12.

 • Biały dzień. Powitanie Zimy- 22.12.

 • Uroczystość z okazji dnia Ba bci i Dziadka- 9.01

 • Koncert charytatywny „Z potrzeby małych serduszek” Gminny Ośrodek Kultury- występy dzieci

 • Strzyżowicki Uniwersytet Rozwoju- 18.10.- „”Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2016/ 2017, 8.11- „Nietoperze są niesamowite”, 6.12- „Ciało stałe, ciecz czy gaz? O trzech stanach skupienia”, 10.01- „Puchacz, sówka i uszatka- każda z nich to sowia gratka”

 • Przedstawienia teatralne i audycje muzyczne, które odbyły się na terenie placówki: „Calineczka”, „W gospodarstwie cioci Wandy”, „Asia w krainie baśni”, „Przyjaźń to skarb”, „Dokąd poszło zdrowie?”, „Cenne rady”, „Górnicze legendy”, „Gdzie się podział Mikołaj?”, „Pinokio”, „Opowieść z Zimowej Doliny”, „Jonasz”

 • Lekcje jazdy konnej- jeden raz w tygodniu, jeżeli sprzyjała aura

 • Akcja „Czytające przedszkole”- codzienne czytanie literatury dziecięcej, również przez rodziców Przedszkolaków

 • Realizacja projektów edukacyjnych: „Jabłko”(miesiąc X), „Global Handwashing Day Światowy dzień mycia rąk”(miesiąc X), „Strażak zawsze Ci pomoże”(miesiąc XI), „Morskie opowieści”(miesiąc X)

 • Udział w ogólnopolskich programach edukacyjnych „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, „Akademia Aquafresh”

 

Wycieczki

 • 27.09.2016- Wycieczka do Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie na spektakl pt. „Pstryk i wszystko jasne”

 • 15.11.2016- Wycieczka do teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie na spektakl pt. „Jaś i Małgosia”

 

 Udział wychowanków w konkursach i ich osiągnięcia:

 Udział oraz osiągnięcia dzieci w konkursach:

·         Konkurs plastyczny „Wspomnienia z wakacji”- Weronika Wruszczak- udział w konkursie, Milena Adamczyk- udział w konkursie

·         Konkurs plastyczny „Moje drzewo” – Maria Pęczek- udział w konkursie, Antonina Cebula- udział w konkursie

·         Konkurs plastyczny „Portret Kubusia Puchatka”- Lena Krawiec- I miejsce, Milena Adamczyk-II miejsce

·         Konkurs plastyczny „Halloween”- Maria Kułach- udział w konkursie, Maja Janicka- udział w konkursie

·         „Festiwal piosenki dziecka z rodziną”  w GOK w Gródkowie-  Lena Krawiec z babcią- I miejsce, Kinga Kielesińska- I miejsce, Maja Janicka z mamą- I miejsce

·         Konkurs plastyczny „Jestem sobie mały miś, znam się z dziećmi nie od dziś”- Jan Dyktyński- I miejsce, Milena Adamczyk- II miejsce

·         Konkurs literacki „Leśna przygoda mojego misia”-  Lena Krawiec- I miejsce, Maja Janicka- I miejsce, Jakub Satała- II miejsce, Aleksandra Sarecka-III miejsce

 

Walentynki- zabawa taneczna

Przez żołądek do serca,  czyli pieczemy pyszne  serowe ciasteczka z jabłkiem...

 Zabawa "Kupujemy i budujemy", czyli przyjemne uczenie się matematyki…

Nauka wymiany jeden do jednego, jeden do dwóch, jeden do pięciu wg prof. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej i E. Zielińskiej.

Ciocia Ola ogłosiła KONKURS ARCHITEKTONICZNY. Wszyscy uczestnicy konkursu mieli za zadanie zbudować z klocków (drewnianych, plastikowych) i innych drobnych przedmiotów (figurki drzew, zwierzątek, grzybków itp.) dowolne budowle np. miasteczka, garaże, trasy komunikacyjne, ogrody. Wszystkie potrzebne materiały budowlane nasi Budowniczowie mogli zakupić w 3 sklepach: sklep z dużymi cegłami (cena za jedną cegłę- jeden pieniążek), sklep z małymi cegłami (cena za jedną małą cegłę- trzy pieniążki ) oraz sklep typu Dom i ogród (cena za jeden przedmiot- pięć pieniążków).  Każdy mały Przedszkolak otrzymał od cioci portfelik z pieniążkami- fasolkami, dzięki którym mógł zapłacić za kupione materiały.

Miłe sprzedawczynie-Julia, Zuzia i Marysia- pięknie odgrywały przydzielone role.

Niestety ilość przydzielonych pieniążków była niewielka, dlatego koniecznie należało udać się do Banku. W Banku można było wypłacić dowolną kwotę, pod warunkiem, że uzasadni się bankierowi, na co zostanie przeznaczona. Kasjer Adaś czuwał nad prawidłowym przebiegiem transakcji.

Z wszystkich zakupionych materiałów Milusińscy w parach tworzyli swoje budowle. Podczas zabawy pamiętaliśmy o używaniu zwrotów grzecznościowych.

Na koniec ciocia podziwiała wszystkie cudowne "dzieła". Niestety nie udało się wyłonić zwycięzców.  Wszyscy zdobyli pierwsze miejsce oraz otrzymali nagrody.

 

Akcja charytatywna UNICEF "Wszystkie kolory świata"

 Projekt ”Wszystkie Kolory Świata” jest projektem edukacyjnym, opracowanym i przygotowanym przez Stowarzyszenie Polskiego Komitetu Narodowego UNICEF.

Tegoroczna odsłona projektu jest jego czwartą edycją. 

Celem projektu jest:

 • kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postawy tolerancji i otwartości na inne kultury,
 •  pokazanie, że pomaganie może być nie tylko pożyteczne, ale także przyjemne,
 •  zebranie środków na ratowanie życia dzieci w Angoli. 

 W ramach akcji wychowankowie będą przygotowywać specjalną, charytatywną laleczkę UNICEF. Laleczka ta nie będzie zwykłą szmacianą lalką – będzie symbolem pomocy, jakiej dzieci chcą udzielić swoim rówieśnikom z biednych krajów. Każda laleczka będzie miała swoje imię, kraj, z którego pochodzi, jakieś hobby. Wszystkie te cechy zostaną im nadane przez dzieci, które przystępując do pracy same zdecydują jakiego kraju reprezentantem ma być ich laleczka. Od nich będzie zależało jaki laleczka będzie mieć kolor skóry, jak będzie ubrana i jakie imię będzie nosić. Tymi informacjami dzieci uzupełnią „akt urodzenia” laleczki. Tu pozostaje pole dla kreatywności uczniów, a także osób im pomagających. W akcję mogą się zaangażować rodzice, dziadkowie i opiekunowie dzieci. Dzięki tej współpracy międzypokoleniowej z pewnością powstaną małe, szmaciane dzieła sztuki. 

 

Laleczkę wykonała Hania z Mamusią. Dziękujemy. 

  

 

 

       "Dr Dolittle i jego zwierzęta"- wycieczka do Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie...

W oczekiwaniu na rozpoczęcie spektaklu:

Lekcja teatralna

Zwiedzanie pomieszczeń,w których tworzone są lalki, scenografia, rekwizyty... 

Różne rodzaje lalek...

  

Tworzenie kukiełki od podstaw...

 

 

Tłusty czwartek...

Pączusie smakowały wybornie. Mniammmmmmmmm

 

"Mali bohaterowie", czyli Strzyżowicki Uniwersytet Rozwoju- 7.03...

 

Dorośli czytają dzieciom, czyli poobiednie czytanie literatury dziecięcej- 7.03...

Bardzo dziękujemy Mamusi naszego kolegi Mikołaja za mile i pożytecznie spęczony czas:)

Dzień Kobiet- 8.03...

 

Dziewczynki w tym dniu musiały wykazać się nie tylko  wdziękiem osobistym, ale i mądrością i talentami.  Specjalnie wyłonione Jury zdecydowało przyznać wszystkim Dziewczynkom tytuł MAŁEJ MISS 2017.

Losowo wybrana MISS:)

Dziękujemy Rodzicom za pomoc w organizacji tego wyjątkowego dnia, zakup prezentów i poczęstunek. 

 

Mobilne Planetarium ORBITEK- 20.03...

Powitanie WIOSNY!!! Przemarsz. Topienie Marzanny-21.03...

 Koncert muzyczny "Podróże Kota Włóczykija"- 11.04.2017...

 

Konkurs artystyczny "Wiosna i wielkanocne zwyczaje". Występy dzieci w Gminnym Ośrodku Kultury w Gródkowie- 19.04.2017...

 

I Gminna Gala Taneczna w Gródkowie- 17.05.2017 ...

 

Wycieczka do sali zabaw "Nibylandia"- 24.04.2017...

 

Uroczyste zakończenie STRZYŻOWICKIEGO UNIWERSYTETU ROZWOJU- rozdanie dyplomów, indeksów i medali...

 

Ktoś mnie pokochał..."- czyli uroczystość z okazji DNIA MAMY I TATY- występy dzieci w Gminnym Ośrodku Kultury w Gródkowie

 Dla naszych kochanych Rodziców i Opiekunów przygotowaliśmy program artystyczny z okazji DNIA MAMY I TATY.

 Zaprezentowaliśmy wokalno- instrumentalną  "Melodię dla rodziców". 

Dziewczynki zaprezentowały taniec Elfów.

 

 

 Zatańczyliśmy mix taneczny w słonecznych rytmach: "Waka- waka" oraz "Wyginam śmiało ciało".

 

 

 Zagraliśmy do muzyki "Nad modrym Dunajem" .

 

 Wykonaliśmy wokalno- taneczny pokaz z chustą animacyjną, w którym chłopcy wcielili się w "Promyczki słoneczka dla Taty".

Pokaz iluzji...

 

30 maja mieliśmy okazję wziąć udział w pokazowych zajęciach prowadzonych przez iluzjonistę. Zajęcia bardzo podobały się wszystkim dzieciom.

Dzień dziecka...

Z okazji DNIA DZIECKA- 1. czerwca-  na przedszkolnym placu zabaw odbył się WIEEEEEELKI BAAAAAL prowadzony przez "prawdziwego" Pirata. Tematem przewodnim zabawy były morskie opowieści i poszukiwanie skarbów. Dzieci bawiły się, tańczyły, pląsały w rytm skocznej muzyki. Dzięki mądrości, sprytowi i współpracy udało nam się zdobyć wszystkie części mapy, która poprowadziła nas do prawdziwego skarbu - skrzyni pełnej słodkich cukiereczków.  Było fantastycznie! 

Morska bitwa...

Następnie, w dobrych humorach, udaliśmy się do sali, gdzie obejrzeliśmy pouczające przedstawienie teatralne o chłopcu, który pomógł odzyskać rodzicom czas...

Potem odbyło się przyjęcie, a w nim: lody, babeczki, cukiereczki, czyli to, co Pszczółki lubię najbardziej:)

Na koniec otrzymaliśmy prezenty.

Ten dzień na długo zapadnie w naszej pamięci. Dziękujemy Rodzicom i Opiekunów za pomoc. Jesteście wspaniali.

 

 INFORMACJE 

 

 

··         Zachęcam do udziału w akcji „Czytające przedszkole”.

·                 Pozdrawiam Państwa serdecznie. Aleksandra Janicka 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ W RAMACH  INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ „ Zostanę Małym Gigantem”-wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka poprzez rozwijanie kompetencji kluczowych. 

„ W krainie szlaczków i zygzaczków” – rozwijanie umiejętności grafomotorycznych

Poniedziałek 7.30-8.00

mgr Aleksandra Janicka

„ Hu hu ha”  zajęcia z elementami logorytmiki

Wtorek 7.30-8.00

mgr Aleksandra Janicka

„ Tanecznym krokiem” zajęcia z elementami choreoterapii

Środa 7.30-8.00

mgr Aleksandra Janicka

„Emocje pełne niespodzianek” z elementami bajkoterapii

Czwartek 7.30- 8.00

mgr Aleksandra Janicka

Rytmika - elementy

Piątek 7.30-8.00

mgr Aleksandra Janicka

„ Gimnastyka, ruch to zdrowie, przedszkolaczek ci to powie” – rozwój ruchowy dziecka z elementami muzykoterapii.

W ramach zajęć edukacyjnych w swojej grupie

mgr Aleksandra Janicka

„ Zręczne rączki mam, zrobię to sam” – zajęcia plastyczno – techniczne

W ramach zajęć edukacyjnych w swojej grupie

mgr Aleksandra Janicka

„Podróż do Matematycznej Krainy” – nabywanie  i rozwijanie umiejętności matematycznych

W ramach zajęć edukacyjnych w swojej grupie

mgr Aleksandra Janicka

 

 

 

„ Tanecznym krokiem” zajęcia z elementami choreoterapii

Poniedziałek

14.00-14.30

mgr Milena Neugebauer

„ W krainie szlaczków i zygzaczków” – rozwijanie umiejętności grafomotorycznych

Wtorek

14.00-14.30

mgr Milena Neugebauer

„ Gimnastyka, ruch to zdrowie, przedszkolaczek ci to powie” – rozwój ruchowy dziecka z elementami muzykoterapii.

Środa

 13.30-14.00

 

mgr Milena Neugebauer

Najpiękniejsze baśnie świata” z elementami bajkoterapii

Środa

14.00-15.00

mgr Milena Neugebauer

„Podróż do Matematycznej Krainy” – nabywanie  i rozwijanie umiejętności matematycznych

Czwartek

14.00-14.30

mgr Milena Neugebauer

„ Zręczne rączki mam, zrobię to sam” – zajęcia plastyczno – techniczne

Piątek

14.00-14.30

mgr Milena Neugebauer