Kadra pedagogiczna

dr MAGDALENA ZRAŁEK- WOLNY
mgr ALEKSANDRA JANICKA
mgr KORNELIA DUCKA
mgr TETIANA BRONIKOWSKA
mgr SYLWIA MADEJ
mgr BARBARA SOWIŃSKA
mgr KAROLINA ZEMŁA- KOJ
mgr ANNA HOFLER
mgr MILENA NEUGEBAUER - nauczyciel języka angielskiego
mgr EWELINA KOTUŁA- katecheta
mgr MARTYNA FILIPCZYK- logopeda
mgr TETIANA BRONIKOWSKA - psycholog
mgr BOŻENA JACH- nauczyciel wspomagający

 

Kadra naszego przedszkola zapewnia wysoką jakość usług edukacyjnych. Dzięki systematycznemu podwyższaniu kwalifikacji podnosi efektywność oddziaływania. Nauczyciele rzetelnie realizują zadania statutowe placówki oraz kierunki jego rozwoju. To grupa osób skierowana na realizację wspólnych celów, w szczególności dążących do dobrego rozwoju wychowawczego,edukacyjnego i społecznego swoich podopiecznych.


Nasza kadra to osoby:

- wysoce wyspecjalizowane - systematycznie podnoszące kwalifikacje zawodowe
- zapewniające wysoki poziom pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej
- wdrażające innowacje pedagogiczne, programy własne
- zaspakajające potrzeby dzieci związane z wiekiem, zróżnicowanym rozwojem i różnorodnymi zainteresowaniami
- umiejętnie obserwujące zachowania wychowanków oraz diagnozujące kompetencje dzieci celem doboru efektywnych metod pedagogicznego oddziaływania
- podmiotowo traktujące dziecko, 
- opierające swoją pracę na poszanowaniu godności i praw dziecka
- praktycznie wykorzystujące wiedzę i umiejętności z zakresu metodyki nauczania, projektowania osiągnięć
- posiadające walory moralne i estetyczne, wykonując pracę sumiennie, starannie i twórczo przestrzegające regulaminu pracy, przepisów i zasad bezpieczeństwa.
- aktywne, zdobywające kolejne stopnie awansu zawodowego
- ustawicznie podnoszące jakość kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Personel pomocniczy

pomoce nauczyciela (grupy młodsze- 3 i 4- latki) i woźne oddziałowe (grupy starsze- 5 i 6- latki).

Naszym wspólnym celem jest stworzenie takich warunków, w których dzieci czują się bezpieczne,kochane i akceptowane, bo tylko w takich warunkach mogą podejmować aktywność poznawczą, zdobywać nową wiedzę i umiejętności, rozwijać swoje zainteresowania, uzdolnienia, a także pokonywać trudności.